Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu tăng điện dung của một mạch dao động lên 8 lần đồng

Nếu tăng điện dung của một mạch dao động lên 8 lần đồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu tăng điện dung của một mạch dao động lên (8) lần, đồng thời giảm độ tự cảm của cuộn dây đi (2) lần thì tần số dao động riêng của mạch sẽ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tần số dao động riêng của mạch LC: (f = dfrac{1}{{2pi sqrt {LC} }})

Giải chi tiết:

Ta có: 

(begin{array}{l}
left{ {begin{array}{*{20}{l}}
{f = frac{1}{{2pi sqrt {LC} }}}\
{f' = frac{1}{{2pi sqrt {L'C'} }} = frac{1}{{2pi sqrt {frac{L}{2}.8C} }} = frac{1}{{2.2pi sqrt {LC} }}}
end{array}} right.\
Rightarrow f' = frac{f}{2}
end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn