Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nếu W cùng nhóm với T mỗi một cặp các học sinh dưới đây

Nếu W cùng nhóm với T mỗi một cặp các học sinh dưới đây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nếu W cùng nhóm với T, mỗi một cặp các học sinh dưới đây đều có thể ở chung một nhóm, ngoại trừ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào các dữ kiện đề bài cho.

Giải chi tiết:

TH1: W, T cùng ở nhóm 2. Mà X phải ở nhóm 2 => Nhóm 2 đã có 3 thành viên.

=> S, V phải cùng ở nhóm 1.

Mà “R và T không được phân vào một nhóm” => R ở nhóm 1.

=> Nhóm 1: S, V, R.

     Nhóm 2: W, T, X, Y.

=> Cặp học sinh S và Y không thể ở chung một nhóm.

TH2: W, T ở nhóm 1.

Nếu S, V cùng ở nhóm 1 => Nhóm 1 có 4 thành viên => S, V phải cùng ở nhóm 2.

Vì “R và T không được phân vào một nhóm” => R phải ở nhóm 2.

=> Nhóm 1: W, T, Y.

     Nhóm 2: S, V, X, R.

=> Cặp học sinh S và Y không thể ở chung một nhóm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn