Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

New digital media forms are more personal and social as

New digital media forms are more personal and social as

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

New digital media forms are more personal and social as they allow people to connect each other and ____ their experiences.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn