Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành: 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn