Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm

Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn