Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đả

Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) và (tháng 5/1941) có điểm giống nhau về


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) và (tháng 5/1941) để so sánh và chỉ ra điểm giống nhau.

Giải chi tiết:

A loại vì kẻ thù của ta được xác định trong Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) là đế quốc và tay sai còn trong Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5/1941) xác định là đánh đuổi đế quốc Pháp - Nhật.

B chọn vì trong Nghị quyết của cả hai Hội nghị đều xác định đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

C loại vì trong Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) xác định thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương – mặt trận chung của nhân dân Đông Dương còn trong Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 5/1941) xác định thành lập Mặt trận thống nhất của riêng Việt Nam để lãnh đạo đấu tranh – Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh).

D loại vì trong Nghị quyết của hai hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11/1939) không nêu về hình thái cách mạng.

Chọn D

Ý kiến của bạn