Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nghiệm của phương trình 3^x + 2 = 27 là x =  - 2 x =  -

Nghiệm của phương trình 3^x + 2 = 27 là x =  - 2 x =  -

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nghiệm của phương trình ({3^{x + 2}} = 27) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải phương trình mũ: ({a^{fleft( x right)}} = {a^m} Leftrightarrow fleft( x right) = m.)

Giải chi tiết:

Ta có: ({3^{x + 2}} = 27 Leftrightarrow {3^{x + 2}} = {3^3}) ( Leftrightarrow x + 2 = 3 Leftrightarrow x = 1).

Chọn D.

Ý kiến của bạn