Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta muốn xây dựng một trung tâm điện Mặt Trời Biết

Người ta muốn xây dựng một trung tâm điện Mặt Trời Biết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta muốn xây dựng một trung tâm điện Mặt Trời. Biết rằng cứ (1{{m}^{2}}) bề mặt pin nhận được công suất trung bình là (4000W). Nếu hiệu suất của các pin Mặt Trời được sử dụng là (10%) thì để nhận được công suất (1000MW) thì bề mặt tổng cộng cần có diện tích là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hiệu suất: (H=frac{{{P}_{ci}}}{{{P}_{tp}}}.100%)

Giải chi tiết:

Cứ (1{{m}^{2}}) bề mặt pin nhận được công suất trung bình (4000W)

(Rightarrow S,left( {{m}^{2}} right)) bề mặt pin nhận được công suất trung bình ({{P}_{tp}}=4000.S,,left( W right))

Công suất có ích: ({{P}_{ci}}=1000MW={{1000.10}^{6}}W={{10}^{9}}W)

Hiệu suất của pin:

(H = frac{{{P_{ci}}}}{{{P_{tp}}}}.100%  Leftrightarrow frac{{{{10}^9}}}{{4000.S}}.100%  = 10% )

( Leftrightarrow frac{{{{10}^9}}}{{4000.S}} = 0,1 Rightarrow S = frac{{{{10}^9}}}{{4000.0,1}} = 2,{5.10^6}{m^2})

Chọn C.

Ý kiến của bạn