Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Người ta tiến hành phép lai giữa 2 cây thuốc lá như sau: P:

Người ta tiến hành phép lai giữa 2 cây thuốc lá như sau: P:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Người ta tiến hành phép lai giữa 2 cây thuốc lá như sau: P: ♀AaBBCC × ♂Aabbcc. Biết mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng. Trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 10% số tế bào sinh giao tử có cặp bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; các cặp gen khác phân li bình thường. Ở đời con, tỷ lệ thể 1 nhiễm là bao nhiêu?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ thể đực, 10% số tế bào sinh tinh không phân li trong giảm phân

=>  Tạo ra 5% số giao tử mang bộ NST n-1 và 5% số giao tử bộ NST n+1

Các tế bào khác giảm phan bình thường cho giao tử n

Cơ thể cái giảm phân bình thường cho 100% giao tử n

=> Vậy tỉ lệ thể một nhiễm 2n-1 ở đời con là 5%

=>  Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn