Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai:

Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn gốc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Xét từ cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật lần 1, do đòi hỏi của ngành công nghiệp dệt ở Anh, con người đã phát minh ra máy kéo sợi Gienni chạy bằng hơi nước, tăng năng suất dệt so với dệt bằng tay thông thường. Tuy nhiên, quy mô của cuộc cách mạng này chủ yếu trong ngành dệt ở Anh, chưa toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Đến những năm 40 của thế kỉ XX, do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, cách mang Khoa học – kĩ thuật lần hai ra đời với nhiều lĩnh vực: sinh học, vật lí, hóa học, …với những công cụ sản xuất mới, vật liệu mới, năng lượng mới, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. …Thành tựu không chỉ trong lĩnh vực khoa học mà còn thiên nhiều hơn về công nghệ trong giai đoạn sau (từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay).

Chọn đáp án: A

Ý kiến của bạn