Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau th

Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỷ XX là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn