Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn lực giữ vai trò quyết định đảm bảo cho việc thực hiện

Nguồn lực giữ vai trò quyết định đảm bảo cho việc thực hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn lực giữ vai trò quyết định đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới ở nước ta là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn