Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguồn lực nào dưới đây là cơ sở tự nhiên của quá trình

Nguồn lực nào dưới đây là cơ sở tự nhiên của quá trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguồn lực nào dưới đây là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 26 – Cơ cấu nền kinh tế, trang 100 sgk Địa 10

Giải chi tiết:

Cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất là nguồn lực tự nhiên. Đó là nguồn vật chất vừa phục vụ trực tiếp cho cuộc sống, vừa phục vụ cho phát triển kinh tế, sự giàu có đa dạng về tài nguyên thiên nhiên phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn.

Chọn B

Ý kiến của bạn