Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân cơ bản nào làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính

Nguyên nhân cơ bản nào làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản nào làm cho khí hậu nước ta mang đặc tính của khí hậu hải dương?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn