Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn