Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ:

Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn