Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩ

Nguyên nhân nào dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 17)

Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu bao gồm:

-         Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện, thiếu dân chủ công bằng làm tăng sự bất mãn trong quần chúng.

-         Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế và xã hội.

-         Khi cải tổ lai sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng.

-         Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn