Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nguyên nhân nào sau đây không dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang?

Nguyên nhân nào sau đây không dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây không dẫn đến sự ra đời của Nhà nước Văn Lang?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các nhân tố đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang bao gồm:

* Cơ sở kinh tế:

- Đầu thế kỉ I TCN cư dân văn hóa Đông Sơn đã biết sử dụng công cụ đồng và bắt đầu có công cụ sắt.

- Nông nghiệp dùng cày với sức kéo khá phát triển, kết hợp săn bắn, chăn nuôi, đánh cá, đúc đồng, làm gốm.

- Có sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công.

* Cơ sở xã hội:

- Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, công xã thị tộc tan rã thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

=>  Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu mới là trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm. Nhà nước Văn Lang ra đời đã đáp ứng những yêu cầu đó.

=> Loại trừ đáp án: D

Chọn: D

Ý kiến của bạn