Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân nào sau đây làm cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Nguyên nhân nào sau đây làm cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân nào sau đây làm cho miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn