Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm suy giảm tính đa dạng sinh v

Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm suy giảm tính đa dạng sinh v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân về mặt tự nhiên làm suy giảm tính đa dạng sinh vật của nước ta là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn