Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nguyên tắc bổ sung : A liên kết với T ; G liên kết với X dẫn tới G=X ; A=T

Chọn B

Ý kiến của bạn