Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số khối nh

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng số khối nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tố hóa học là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào định nghĩa nguyên tố hóa học.

Giải chi tiết:

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.

Đáp án D

Ý kiến của bạn