Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử K có cấu hình electron như sau 1s22s22p63s23p

Nguyên tử K có cấu hình electron như sau 1s22s22p63s23p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử K có cấu hình electron như sau: 1s22s22p63s23p64s1. Xác định vị trí của K trong bảng tuần hoàn?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách xác định vị trí của một nguyên tố khi biết Z:


1. Viết cấu hình e của nguyên tố


2. Từ cấu hình suy ra vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn:


*Chu kì: số lớp = số thứ tự chu kì


*Nhóm:


- Nếu e cuối cùng được điền vào phân lớp s, p ⟹ nhóm A


            Số e lớp ngoài cùng = số thứ tự nhóm


- Nếu e cuối cùng được điền vào phân lớp d, f ⟹ nhóm B


            Gọi n là tổng số e hóa trị của nguyên tố (n = số e lớp ngoài cùng + số e phân lớp sát ngoài cùng nếu nó chưa bão hòa)


+ n < 8 ⟹ nhóm nB


+ 8 ≤ n ≤ 10 ⟹ nhóm VIIIB


+ n > 10 ⟹ nhóm (n-10)B

Giải chi tiết:

Từ cấu hình electron:

- Có 19 electron trong nguyên từ ⟹ Z = 19 ⟹ Ô số 19.

- Có 4 lớp electron ⟹ Chu kì 4.

- Electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s ⟹ Nguyên tố nhóm A.

- Lớp ngoài cùng có 1e ⟹ Nhóm IA.

⟹ Ô số 19, chu kì 4, nhóm IA.

Đáp án A

Ý kiến của bạn