Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên tử X có 20 proton và nguyên tử Y có 17 electron

Nguyên tử X có 20 proton và nguyên tử Y có 17 electron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên tử X có 20 proton và nguyên tử Y có 17 electron. Hợp chất hình thành giữa 2 nguyên tố này có thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết cấu hình e nguyên tử của X, Y và dự đoán khả năng nhường - nhận e.


- Suy ra công thức hợp chất giữa X và Y, loại liên kết hóa học trong hợp chất.

Giải chi tiết:

ZX = 20 → Cấu hình e của X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 → X dễ nhường 2e

ZY = 17 → Cấu hình e của Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 → Y dễ nhận 1e

- Sự hình thành liên kết:

X → X2+ + 2e

Y + 1e → Y-

X2+ + 2Y- → XY2

- Liên kết trong XY2 là liên kết ion do X là kim loại điển hình (nhóm IIA) còn Y là phi kim điển hình (nhóm VIIA).

Đáp án B

Ý kiến của bạn