Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định đúng về phân bón là supephotphat đơn là CaH2P

Nhận định đúng về phân bón là supephotphat đơn là CaH2P

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định đúng về phân bón là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về phân bón hóa học sgk 11 trang 55.

Giải chi tiết:

A sai vì supephotphat đơn là Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

B sai vì các loại phân bón amoni nên bón vào buổi chiều mát.

D sai vì nếu đất chua không nên bón các loại phân NH4NO3, NH4Cl (mang tính axit).

Đáp án C

Ý kiến của bạn