Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định đúng về tính chất hóa học của N2 là N2 tác

Nhận định đúng về tính chất hóa học của N2 là N2 tác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định đúng về tính chất hóa học của N2 là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của N2 sgk hóa 11 trang 28

Giải chi tiết:

A sai N2 tác dụng H2 và O2 ở điều kiện thích hợp.

B sai N2 tác dụng với một số kim loại hoạt động tạo muối nitrua.

C đúng, N2 vừa có tính oxi hóa và tính khử nhưng tính chất chủ yếu vẫn là tính oxi hóa.

D sai N2 tác dụng với oxi ở 30000C.

Đáp án C

Ý kiến của bạn