Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây đúng Công thức cấu tạo biểu thị t

Nhận định nào sau đây đúng Công thức cấu tạo biểu thị t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm công thức cấu tạo.

Giải chi tiết:

Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự và cách thức liên kết của các nguyên tử trong phân tử.

Đáp án C

Ý kiến của bạn