Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây đúng Toluen không làm mất màu dun

Nhận định nào sau đây đúng Toluen không làm mất màu dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các hiđrocacbon thơm.

Giải chi tiết:

A sai, vì toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

B sai, vì stiren có nhánh vinyl (-CH=CH2) gắn vào vòng (không phải nhánh ankyl) nên không phải là đồng đẳng của toluen.

C đúng, vì toluen và metylbenzen cùng là tên gọi của C6H5CH3.

D sai, vì công thức phân tử của etylbenzen là C8H10 (C6H5C2H5).

Chọn C.

Ý kiến của bạn