Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây đúng về ankin Ankin là những hiđr

Nhận định nào sau đây đúng về ankin Ankin là những hiđr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây đúng về ankin?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tổng hợp của ankin.

Giải chi tiết:

A sai vì ankin là những hiđrocacbon mạch hở có chứa 1 liên kết ba trong phân tử.

B sai vì ankin thuộc loại hiđrocacbon không no.

C sai vì hiđrocacbon có công thức phân tử là CnH2n-2 có thể là ankađien.

Chọn D.

Ý kiến của bạn