Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận định nào sau đây về các ion K+ Mg2+ O2-  là sai bi

Nhận định nào sau đây về các ion K+ Mg2+ O2-  là sai bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận định nào sau đây về các ion K+, Mg2+, O2-  là sai: (biết ZK = 19, ZMg = 12, ZO = 8)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định số electron, cấu hình electron của mỗi ion dựa vào số hiệu nguyên tử Z.


⟹ Đối chiếu với đáp án.

Giải chi tiết:

Cấu hình electron của K (Z=19): 1s22s22p63s23p64s1.

⟹ Cấu hình electron của cation K+: 1s22s22p63s23p6.

Cấu hình electron của Mg (Z=12): 1s22s22p63s2.

⟹ Cấu hình electron của cation Mg2+: 1s22s22p6.

Cấu hình electron của O (Z=8): 1s22s22p4.

⟹ Cấu hình electron của anion O2-: 1s22s22p6.

A đúng vì 3 ion đều có 8 electron lớp ngoài cùng.

B sai vì ion K+ có 18 electron, hai ion Mg2+ và O2- có 10 electron.

C đúng vì số hiệu nguyên tử khác nhau ⟹ các ion có số proton khác nhau.

D đúng vì cation K+ có điện tích +1, anion Mg2+ có điện tích +2, anion O2- có điện tích -2.

Đáp án B

Ý kiến của bạn