Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố nào sau đây làm cho đất feralit của nước ta thường c

Nhân tố nào sau đây làm cho đất feralit của nước ta thường c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào sau đây làm cho đất feralit của nước ta thường có bị chua:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn