Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố nào vừa cho phép vừa đòi hỏi áp dụng các hệ thống ca

Nhân tố nào vừa cho phép vừa đòi hỏi áp dụng các hệ thống ca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố nào vừa cho phép vừa đòi hỏi áp dụng các hệ thống canh tác nông nghiệp khác nhau giữa các vùng ở nước ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn