Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số

Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Các nhân tố còn lại đều làm thay đổi tần số alen của quần thể.

Đáp án đúng là A.

Ý kiến của bạn