Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân vật  nào dưới đây không tham gia hội nghị Ianta?

Nhân vật  nào dưới đây không tham gia hội nghị Ianta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhân vật  nào dưới đây không tham gia hội nghị Ianta?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 4)

Chọn đáp án: C

Ý kiến của bạn