Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Nhận xét nào sau đây đúng ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây đúng ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Nhận xét đúng là A

B sai, mặc dù thường biến không di truyền được nhưng kiểu gen quy định thường biến vẫn được di truyền  nên vẫn có ý nghĩa với thế hệ sau .

C sai, các gen khác nhau có mức phản ứng khác nhau

D sai, khả năng phản ứng của cơ thể trước môi trường là khả năng của cơ thể, phụ thuộc vào kiểu gen của cơ thể, môi trường chỉ là nhân tố tác động.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn