Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây không đúng Tripeptit Gly-Ala-Gly c

Nhận xét nào sau đây không đúng Tripeptit Gly-Ala-Gly c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp chương 3: Amin - amino axit - protein.

Giải chi tiết:

A, C, D đúng.

B sai vì Lys có 2 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH ⟹ làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

Chọn B.

Ý kiến của bạn