Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây là đúng về thời kỳ Vương triều hồi

Nhận xét nào sau đây là đúng về thời kỳ Vương triều hồi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là đúng về thời kỳ Vương triều hồi giáo Đê-li?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì Vương triều hồi giáo Đê-li không phải là thời kỳ khủng hoảng, suy yếu của chế độ phong kiến Ấn Độ.

- Đáp án B chọn vì trong thời kì tồn tại của Vương triều hồi giáo Đê-li, sự giao lưu văn hóa Đông – Tây được thúc đẩy hơn.

- Đáp án C loại vì vua A-cơ-ba trị vì Vương triều Mô-gôn.

- Đáp án D vì cuối Vương triều Mô-gôn, dưới thời vua Ao-reng-dep thì Ấn Độ mới phải đối diện với thực dân Anh.

Chọn: B

Ý kiến của bạn