Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây là đúng về vai trò của ba tổ chức

Nhận xét nào sau đây là đúng về vai trò của ba tổ chức

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là đúng về vai trò của ba tổ chức cộng sản đối với cách mạng Việt Nam?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét, đánh giá.

Giải chi tiết:

- Đáp án B, C vì đây là ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

- Đáp án D loại vì Đảng ra đời mới là sự chuẩn bị tất yếu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Chọn: A

Ý kiến của bạn