Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhận xét nào sau đây là đúng về văn hóa truyền thống Ấn

Nhận xét nào sau đây là đúng về văn hóa truyền thống Ấn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhận xét nào sau đây là đúng về văn hóa truyền thống Ấn Độ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận xét.

Giải chi tiết:

- Đáp án A loại vì văn hóa truyền thống Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài, trong đó có khu vực Đông Nam Á.

- Đáp án B loại vì văn hóa truyền thống Ấn Độ không chỉ ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á mà còn ảnh hưởng đến Trung Quốc, Hi Lạp,...

- Đáp án C chọn vì văn hóa truyền thống Ấn Độ là một trong bốn trung tâm văn minh lớn nhất phương Đông.

- Đáp án D loại vì lúc này chưa có đóng góp về khoa học.

Chọn: C

Ý kiến của bạn