Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền trong Luận cươn

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền trong Luận cươn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền trong Luận cương chính trị của Đảng (10-1930) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 94 – 95.

Giải chi tiết:

Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền trong Luận cương chính trị của Đảng (10-1930) là đánh đổ phong kiến và đế quốc.

Chon D.

Ý kiến của bạn