Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 một thời gian t

Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 một thời gian t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 một thời gian thu được V lít (đktc) khí O2 và 14,165 gam chất rắn Y gồm 5 chất. Toàn bộ hỗn hợp rắn Y tác dụng tối đa với 0,6 mol HCl đặc thu được khí Cl2 và dung dịch Z. Cho toàn bộ dung dịch Z tác dụng với lượng dư AgNO3 thu được 33,005 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kết hợp phương pháp bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng.

Giải chi tiết:

+) BTNT O → 4nKMnO4 + 3nKClO3 = 2nO2 + nH2O →  4x + 3y = 2z + 0,3  (1)

+) nAgCl = 3x + y = 0,23 (2)

+) BTKL pư nung X: mKMnO4 + mKClO3 = mY + mO2 → 158x + 122,5y = 14,165 + 32z (3)

Từ (1) (2) (3) ⟹ (left{ begin{array}{l}x = 0,06\y = 0,05\z = 0,045end{array} right.(mol)) ⟹ V = 0,045.22,4 = 1,008 lít.

Đáp án A

Ý kiến của bạn