Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Giải chi tiết:

Những chất được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là KMnO4, KClO3, KNO3.

PTHH: 2KMnO4 (xrightarrow{{{t^0}}}) K2MnO4 + MnO2 + O2

2KClO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2KCl + 3O2

2KNO3 (xrightarrow{{{t^0}}}) 2KNO2 + O2

Ý kiến của bạn