Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Những kết luận nào sau đây thuộc về yếu tố ngẫu nhiên? (1)

Những kết luận nào sau đây thuộc về yếu tố ngẫu nhiên? (1)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những kết luận nào sau đây thuộc về yếu tố ngẫu nhiên?

(1) Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen một cách đột ngột không theo một hướng xác định.

(2) Hiệu quả tác động thường phụ thuộc vào kích thước quần thể.

(3) Một alen nào đó cũng có thể bị loại thải hoàn toàn và một alen bất kì có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

(4) Kết quả có thể dẫn đến hình thành quần thể thích nghi và hình thành loài mới.

(5) Làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Yếu tố  ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo hướng xác định

Hiệu quả tác động của yếu tố ngẫu nhiên phụ thuộc kích thước quần thể. Quần thể càng nhỏ càng chịu ảnh hưởng nhiều của yếu tố ngẫu nhiên

Hình thành quần thể thích nghi => chọn lọc tự nhiên

Yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể

Đap án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn