Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những ngữ liệu trên được trích từ các văn bản nào Điểm

Những ngữ liệu trên được trích từ các văn bản nào Điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những ngữ liệu trên được trích từ các văn bản nào? Điểm gặp gỡ trong hoàn cảnh sáng tác của các văn bản đó là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung các văn bản đã học

Giải chi tiết:

- Văn bản:

+ Ngữ liệu 1: Khi con tu hú (Tố Hữu).

+ Ngữ liệu 2: Vọng nguyệt

- Ngắm trăng (Hồ Chí Minh)

- Điểm gặp gỡ trong hoàn cảnh sáng tác: cả hai bài thơ đều được ra đời lúc tác giả - người chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nơi chốn ngục tù.

Ý kiến của bạn