Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunphat của m

Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunphat của m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol muối sunphat của một kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy thanh Mg ra thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Hãy cho biết có bao nhiêu muối thoả mãn?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn