Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa

Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những thủ đoạn nào của thực dân Pháp về chính trị và văn hóa giáo dục nhằm nô dịch lâu dài nhân dân ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-         Chính sách “chia để trị”: phân chia để dễ bề cai trị, thiết lập bộ máy chính quyền thực dân, cai trị lâu dài đất nước ta.

-         Thực hiện văn hóa nô dịch, ngu dân: nhân dân không biết chữ không tiếp cân được với thông tin bên ngoài. Pháp còn khuyến khích các tệ nạn xã hội và văn hóa cỏ hủ. Muc đích để thui chột tinh thần đấu tranh của nhân dân.

ð Hai chính sách này được Pháp thực hiên triệt để ở Việt Nam.

Chọn đáp án: C 

Ý kiến của bạn