Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưở

Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Những ứng động nào dưới đây là ứng động không sinh trưởng.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những ví dụ về ứng động không sinh trưởng là: Sự đóng mở của lá cây trinh nữ, khí khổng đóng mở, do thay đổi sức trương nước của tế bào.

Chọn A

Ý kiến của bạn