Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nối cột A với cột B sao cho thích hợpA1 Phát triển2 Nét

Nối cột A với cột B sao cho thích hợpA1 Phát triển2 Nét

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp.

A.

1. Phát triển

2. Nét chạm trổ

3. Nghệ sĩ trẻ

4. Cách học

B.

a. tài ba

b. tài tử

c. tài năng

d. tài hoa


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài MRVT Tài năng

Giải chi tiết:

1-c; 2-d; 3-a; 4-b

Ý kiến của bạn