Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là

Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung chủ yếu của Hòa ước Brét Litốp được kí kết giữa Nga và Đức là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, đáp ứng nguyện vọng hòa bình của quần chúng, nhà nước Xô viết kí riêng với Đức Hòa ước Bret litốp (3-3-1918) nhượng cho Đức một phần lãnh thổ của đế quốc Nga để rút Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc.

Chọn: B

Ý kiến của bạn