Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì

Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn